Cele i ich realizacja


CELE STATUTOWE FUNDACJI:

 1. Upowszechnianie idei edukacji opartej na prawach dziecka do wolności, do szacunku i do decyzyjności odnośnie do własnej ścieżki rozwoju.
 2. Niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju oraz ich rodzinom.
 3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza oraz wspieranie i pomoc rodzinom.
 4. Działalność pomocowa, charytatywna i wychowawcza na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Promowanie szacunku i równych praw w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza rodzicielskich, międzypokoleniowych, międzykulturowych oraz wewnątrzszkolnych.
 6. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym,  pedagogicznym, terapeutycznym, informacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do edukacji przedszkolnej i szkolnej.
 7. Działania wspierające badania naukowe, edukację i rozwój nauki związanej w szczególności z tematyką wolnej i alternatywnej edukacji oraz z tematyką autyzmu i innych zaburzeń.

Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami a w szczególności poprzez: 

 1. Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie szkół, przedszkoli, świetlic oraz innych placówek oświatowych i podmiotów gospodarczych wpisujących się w założenia Fundacji.
 2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie aktywności badawczo-edukacyjnych realizujących cele Fundacji (m.in. warsztatów, konferencji, sympozjów, badań, publikacji itp.).
 3. Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą.
 4. Aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji.
 5. Finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych, dydaktycznych, audiowizualnych, narzędzi teleinformatycznych oraz podobnych usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów Fundacji.
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji – w szczególności z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, z uczelniami wyższymi oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 7. Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.
 8. Inne formy działalności służące realizacji celów statutowych.